Școala de Formare Managerială în Turism
Școala de Formare Managerială în Turism

START – ANTREPRENOR ÎN GÂRCINI

AGENȚIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV (ADDJB), FORMARE MANAGERIALĂ ÎN TURISM (FMT) S.R.L. ȘI AGENȚIA METROPOLITANĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ BRAȘOV (AMB).

Sursa de finanțareProgramul Operaţional Capital Uman 2014 – 2020, Etapa III a mecanismului DLRC AP 5/PI 9.vi/OS 5.1, Axa Prioritară “Dezvoltarea locală plasată sub responsabilitatea comunității”, Operațiunea „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni integrate în contextul mecanismului DLRC”.

Proiectul este implementat în parteneriat de Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB), cu Formare Managerială în Turism (FMT) S.R.L. și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă Brașov (AMB).

Valoarea totală a proiectului: 2.363.467,68 lei, din care valoarea cofinanțării UE:
2.240.040,45 lei și a finanțării naționale 117.896,83 lei
Valoarea cofinanțării eligibile din partea FMT S.R.L.: 5.530,40 lei
Ajutorul de minimis: 945.420,00 lei
Durata proiectului: 30 de luni
Perioada de implementare a proiectului: 04.05.2021 – 03.11.2023
Cod MySMIS: 149156

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea competențelor antreprenoriale și înființarea de noi afaceri și structuri ale economiei sociale în comunitatea Gârcini prin facilitarea accesului pentru 205 persoane vulnerabile din SDL Gârcini la servicii integrate constând în cursuri de formare antreprenorială, consiliere antreprenorială, consiliere vocațională, precum și sesiuni de informare privind egalitatea de șanse și gen, combaterea discriminării și protecția mediului.

Obiectivele specifice ale proiectului:

OS1. Stimularea dezvoltării competențelor antreprenoriale prin furnizarea de programe de formare profesională pentru 65 de persoane din teritoriul SDL Gârcini, dintre care 50 de persoane în domeniul antreprenoriatului și 15 persoane în antreprenoriat social, pe parcursul a trei luni de implementare a proiectului.

OS2. Stimularea ocupării pe cont propriu a celor 65 de persoane care beneficiază de formare antreprenorială din teritoriul SRL Gârcini, prin furnizarea de servicii de sprijin și asistență pentru înființarea și dezvoltarea a 7 întreprinderi de tip start-up și a unei întreprinderi sociale în comunitatea din Gârcini, care să genereze crearea a minim 16 locuri de muncă, pe parcursul a 24 de luni de proiect.

OS3. Facilitarea accesului pe piața muncii a minim 9 persoane din teritoriul SDL Gârcini prin furnizarea de activități de informare, consiliere vocațională și medierea muncii pentru 140 de persoane din teritoriul SDL Gârcini care vor fi oferite în cadrul unui Centru de informare, sprijin antreprenorial, consiliere și medierea muncii, pe parcursul a 25 de luni de proiect.

OS4. Promovarea egalității de șanse și de gen, a nediscriminării și creșterea gradului de conștientizare privind necesitatea protecției mediului prin furnizarea de sesiuni de informare oferite în cadrul Centrului de informare, sprijin antreprenorial, consiliere și medierea muncii pentru minim 205 de persoane din teritoriul SDL Gârcini, pe parcursul a 26 de luni de proiect.

Grupul țintă eligibil al acestui proiect este format din persoane fizice (adulți șomeri sau inactivi, tineri care au părăsit instituții de tip rezidențial, tineri NEETs, adulți cu 1 sau mai mulți copii în sistemul de protecție specială, persoane din familii monoparentale etc.) care:

– Au domiciliul/ locuiesc (sunt rezidente) în teritoriul acoperit de SDL GAL Gârcini (Zona Urbană Marginalizată și Zona Funcțională a municipiului Săcele). Persoanele care nu au acte de identitate, dar locuiesc în acest teritoriu vor reprezenta grup țintă eligibil dacă se constată că locuiesc în comunitatea marginalizată aflată în risc de sărăcie sau excluziune socială (declarație pe propria răspundere);

– Sunt în risc de sărăcie sau excluziune socială, respectiv se află într-una din următoarele situații:

                        În categoria în risc de sărăcie sunt incluse persoane care au un venit disponibil echivalat situat sub pragul riscului de sărăcie, care este stabilit la 60 % din mediana la nivel național a venitului disponibil (după transferurile sociale) per adult echivalent.

                        > Persoanele care se confruntă cu deprivare materială severă dispun de condiții de trai extrem de limitate din cauza lipsei resurselor, la care se înregistrează cel puțin 4 din cele 9 elemente de deprivare, respectiv nu își pot permite: 1) să plătească chiria sau facturile la utilități;  2) să asigure încălzirea adecvată a locuinței; 3) să facă față unor cheltuieli neprevăzute; 4) să mănânce carne, pește sau un echivalent proteic în fiecare zi; 5) o săptămână de vacanță departe de casă; 6) un autoturism; 7) o mașină de spălat; 8) un TV color; 9) un telefon. 

                         Persoanele care trăiesc în gospodării cu o intensitate extrem de redusă a muncii sunt cele cu vârsta cuprinsă între 0 – 59 ani care locuiesc în gospodării în care adulții (cu vârsta între 18 – 59 ani) au lucrat în anul anterior la mai puțin de 20% din potențialul lor total.

Principalele rezultate așteptate în urma implementării proiectului sunt următoarele:

*  50 de persoane din teritoriul SDL Gârcini participante la un program de formare profesionala în domeniul antreprenoriatului;

*  15 persoane din teritoriul SDL Gârcini participantela un program de formare profesională în antreprenoriat social;

*  7 planuri de afaceri selectate pentru înființarea de întreprinderi de tip start-up, subvenționate cu maximum 25.000 euro/întreprindere;

*  1 plan de afaceri selectat pentru înființarea unei întreprinderi sociale, subvenționat cu maximum 25.000 euro;

*  7 întreprinderi de tip start-upînființate de către persoane din teritoriul SDL Gârcini;

*  1 întreprindere socială înființată de către persoane din teritoriul SDL Gârcini;

*  minim 16 locuri de muncă create, câte 2 locuri de muncă/întreprindere de tip start-up și întreprindere socială;

*  1 Centru de informare, sprijin antreprenorial, consiliere și medierea muncii organizat;

*  140 de persoane din teritoriul SDL Gârcini beneficiare de informare, consiliere vocațională și medierea muncii;

*  100 de persoane consiliate in domeniul antreprenoriatului dintre cele interesate să își dezvolte o afacere, dar care nu beneficiază de cursuri de formare în antreprenoriat/antreprenoriat social și de finanțare prin proiect, din cele 140 persoane informate și consiliate vocațional;

*  205 de persoane din teritoriul SDL Gârcini beneficiare de sesiuni de informare în domeniul egalității de șanse și de gen, combaterii discriminării și protecției mediului;

*  minim 9 locuri de muncă create în teritoriul SDL Gârcini ca urmare a activităților de consiliere vocațională și medierea muncii realizate.

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.

Pentru detalii ne puteți contacta:

Tel: 0268/470.505; 0268/470.506

relatiipublice@addjb.ro

 

Share: